Katekizem katoliške cerkve

 

KATEKIZEM  KATOLIŠKE CERKVE

KOMPENDIJ

MOTU PROPRIO

za odobritev in objavo Kompendija Katekizma katoliške Cerkve

Častitljivim bratom kardinalom, patriarhom, nadškofom, škofom, duhovnikom, diakonom in vsem članom božjega ljudstva

Pred dvajsetimi leti se je začela izdelava Katekizma katoliške Cerkve, ki ga je zaprosilo izredno zasedanje škofovske sinode ob dvajseti obletnici sklepa drugega vatikanskega cerkvenega zbora.

Neskončno sem hvaležen Gospodu Bogu, da je podaril Cerkvi ta Katekizem, ki ga je leta 1992 uradno objavil moj spoštovani in ljubljeni predhodnik papež Janez Pavel II.

Velika koristnost in dragocenost tega daru je potrjena zlasti s tem, da ga je tako  pozitivno in široko sprejel škofovski zbor, kateremu je bil v prvi vrsti namenjen kot varno in zanesljivo besedilo za poučevanje katoliškega nauka in posebej za izdelavo krajevnih katekizmov. Prav tako je bil z ugodnim in velikim sprejemom pri vseh članih božjega ljudstva potrjen pomen Katekizma, ki so ga mogli spoznati in ceniti v več kakor petdesetih jezikih, v katere je bil doslej preveden.        

Zdaj z velikim veseljem potrjujem in uradno objavljam Kompendij tega Katekizma.

Zelo so si ga zaželeli udeleženci mednarodnega katehetskega kongresa oktobra 2002, ki so na ta način izrazili, da je kompendij v Cerkvi zelo  potreben. Moj pokojni predhodnik, ki je sprejel takšno željo, je februarja 2003 določil njegovo pripravo. Uredništvo je zaupal majhni komisiji kardinalov, ki sem ji predsedoval, in kateri so stali ob strani nekateri strokovni sodelavci. Med potekom del je bil osnutek Kompendija predložen v mnenje vsem kardinalom in predsednikom škofovskih konferenc, ki so ga v izredni večini naklonjeno sprejeli in ocenili.

Kompendij, ki ga zdaj predstavljam vesoljni Cerkvi, je zvest in zanesljiv povzetek Katekizma katoliške Cerkve. V strnjeni obliki vsebuje vse bistvene in temeljne prvine vere Cerkve. Tako sestavlja, kakor je želel moj predhodnik, nekakšen vademekum, ki omogoča ljudem - tako verujočim kot neverujočim -, da z enim samim pogledom zaobjamejo celotno panoramo katoliške vere.

V svoji zgradbi, vsebinah in govorici Kompendij zvesto odseva Katekizem katoliške Cerkve.  Kot povzetek bo hkrati pomagal in spodbudil, da bodo ljudje omenjeni katekizem še bolj spoznali in se vanj poglabljali.

Zato z zaupanjem izročam ta Kompendij celotni Cerkvi in vsakemu kristjanu posebej, da bi mogel po njem najti v tem tretjem tisočletju nov zalet v obnovljenem prizadevanju za evangelizacijo in vzgojo v veri, ki mora zaznamovati vsako cerkveno občestvo in vsakega krščanskega vernika, katerekoli starosti ali narodnosti.

Zaradi svoje jedrnatosti, jasnosti in celovitosti se Kompendij obrača na vse ljudi, ki sredi razdrobljenega sveta z raznovrstnimi sporočili želijo spoznati Življenje samo, Resnico, ki jo je Bog zaupal Cerkvi svojega Sina.

Naj vsakdo ob branju tega uglednega in verodostojnega besedila, kar Kompendij je, zlasti po priprošnji presvete Marije, Matere Kristusa in Cerkve, vedno bolj prepoznava in sprejema neizčrpno lepoto, edinstvenost in aktualnost najodličnejšega Daru, ki ga je Bog podelil človeštvu: njegovega edinega Sina, Jezusa Kristusa, ki je "pot, resnica in življenje" (Jn 14,6).

 Dano 28. junija 2005, pred slovesnim praznikom svetih apostolov Petra in Pavla, v prvem letu mojega papeževanja.

Benedictus PP  XVI  

 

UVOD

1. Dne 11.oktobra 1992 je papež Janez Pavel II. vernikom vsega sveta izročil Katekizem katoliške Cerkve kot "oporno besedilo za katehezo, prenovljeno ob živih izvirih vere"[1]. Trideset let po odprtju drugega vatikanskega cerkvenega zbora (1962-1965) je bila s tem srečno izpolnjena želja, ki jo je izrazilo izredno zasedanje škofovske sinode leta 1985, namreč da bi bil sestavljen katekizem celotnega katoliškega nauka tako glede vere kakor  nravi.

Pet let pozneje je papež 15.avgusta 1997 z objavo uradne latinske izdaje editio typica Katekizma Catechismus Catholicae Ecclesiae potrdil temeljni cilj dela: "predložiti popolno, neokrnjeno predstavitev katoliškega nauka, ki vsem omogoča, da spoznajo, kaj Cerkev v svojem vsakdanjem življenju izpoveduje, obhaja, živi in moli"[2].

2. Da bi Katekizem bolj ovrednotil in da bi ustregel prošnji, izrečeni na mednarodnem katehetskem kongresu 2002, je Janez Pavel II. leta 2003 ustanovil posebno komisijo pod predsedstvom prefekta Kongregacije za verski nauk kardinala Josepha Ratzingerja in ji zaupal nalogo, da izdela Kompendij Katekizma katoliške Cerkve, v katerem naj bodo vsebine vere predložene bolj v povzetku. Po dveletnem delu je nastal osnutek kompendija, ki je bil poslan na vpogled kardinalom in predsednikom škofovskih konferenc. Ta osnutek so v njegovi celoti v absolutni večini odgovorov pozitivno ovrednotili. Zato ga je komisija začela  predelovati in z upoštevanjem prejetih predlogov za izboljšavo pripravila končno besedilo tega dela.

3. Kompendij odlikujejo tri temeljne značilnosti: tesna odvisnost od Katekizma katoliške Cerkve, dialoška zgradba in uporaba slik v katehezi.

Kompendij vsekakor ni delo samo zase in nikakor noče nadomestiti Katekizma katoliške Cerkve. Kompendij marveč stalno kaže na Katekizem, natančno navaja številke, ki se nanašajo na posamezne člene, in ves čas sledi njegovi zgradbi, njegovemu podajanju in njegovim vsebinam. Kompendij hoče vrhu tega obnoviti zanimanje in vnemo za Katekizem, ki s svojo modrostjo v podajanju in s svojo duhovno prepojenostjo vedno ostaja temeljno besedilo za cerkveno katehezo danes.

Kakor Katekizem je tudi Kompendij  razčlenjen na štiri dele, ustrezno z osnovnimi zakonitostmi življenja v Kristusu.

Prvi del, ki nosi naslov "Izpovedovanje vere", vsebuje posrečeno povezavo s postavo verovanja-lex credendi, se pravi vere, ki jo katoliška Cerkev izpoveduje. Prvi del sledi apostolski veroizpovedi in vedno znova sega nazaj na nicejsko-carigrajsko veroizpoved, katere trajno oznanjevanje v krščanskih skupnostih ohranja živo spominjanje osnovnih resnic vere.

Drugi del z naslovom "Obhajanje krščanske skrivnosti" predstavlja bistvene prvine postave obhajanja-lex celebrandi. Oznanjevanje evangelija najde namreč svoj prednostni odgovor v zakramentalnem življenju. V njem verniki v vseh okoliščinah svojega življenja doživljajo in izpričujejo odrešenjsko-zveličavno učinkovitost velikonočne skrivnosti, v kateri je Kristus dovršil delo našega odrešenja.

Tretji del, ki nosi naslov "Življenje v Kristusu", kliče v spomin postavo življenja-lex vivendi, se pravi zavzetost, s katero krščeni v svojih dejanjih in v svojih nravnih odločitvah izpričujejo zvestobo do vere, ki jo izpovedujejo in obhajajo. Verniki so namreč v Kristusu poklicani, da izvršujejo dela, ki ustrezajo njihovemu dostojanstvu Očetovih otrok v ljubezni Svetega Duha.

Četrti del z naslovom "Krščanska molitev" podaja povzetek postave molitve-lex orandi, torej življenja molitve. Po zgledu Jezusa, ki je najpopolnejši vzor molivca, je tudi kristjan poklican k dialogu z Bogom v molitvi, katere odlični izraz je očenaš. To molitev nas je naučil Jezus sam.

4. Druga značilnost Kompendija je njegova dialoška oblika. Povzema torej staro literarno obliko kateheze, ki obstaja iz vprašanj in odgovorov. Gre za predložitev idealnega dialoga med učiteljem in učencem. Zaporedna vprašanja kar potegnejo za seboj bralca in ga povabijo, da odkriva vedno nove vidike resnice svoje vere. Dialoška oblika pripomore tudi k temu, da znatno skrajša besedilo in ga strne na bistveno. To naj bi spodbujalo  usvojitev  vsebin in morebitno učenje na pamet.

5. Tretja značilnost obstaja v uporabi nekaterih slik, s katerimi je ponazorjena razčlenitev Kompendija. Podobe izhajajo  iz nadvse bogate dediščine krščanske ikonografije. Iz stoletnega izročila cerkvenih zborov se učimo, da je tudi slika oznanjevanje evangelija. Umetniki vsake dobe so najpomembnejše dogodke odrešenjske skrivnosti predložili vernikom, da jih premišljevaje ogledujejo in strme občudujejo; ponazorili so jih v barvi in v popolnosti lepote. To je znamenje, da more sveta podoba v današnji vizualni kulturi povedati veliko več kakor beseda, ker v svoji živosti nadvse učinkovito izraža evangeljsko oznanilo in ga posreduje naprej.

6. Štirideset let po sklepu drugega vatikanskega cerkvenega zbora in v letu evharistije predstavlja Kompendij nadaljnji pripomoček, da bi pri vernikih  vseh starostnih obdobij in stanov potešili lakoto po resnici in ustregli potrebi tistih, ki sicer niso verni a jih žeja po resnici in pravici. Kompendij bo objavljen na praznik svetih apostolov Petra in Pavla, stebrov celotne Cerkve in vzornih oznanjevalcev evangelija v antičnem svetu. Ta dva apostola sta videla, kar sta oznanjala, in sta Kristusovo resnico izpričevala vse do mučeništva. Posnemajmo njuno misijonarsko vnemo in prosímo Gospoda, da bo Cerkev vedno sledila nauku apostolov, od katerih je prejela prvo veselo oznanilo vere!

20. marca 2005, cvetna nedelja

Kardinal JOSEPH RATZINGER

predsednik posebne komisije

 

[1] JANEZ PAVEL II., Apostolska konstitucija Fidei depositum, 11. oktobra 1992, v: AAS 86 (1994) 115.

[2] JANEZ PAVEL II., Apostolsko pismo Laetamur magnopere, 15. avgusta 1997, v: AAS 89 (1997) 820.  


* obvezno                                                        

Ime:*
Priimek:
E-pošta:*

[-] [+]